undefined undefined Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Warunki

Ogólne warunki i informacje dla klientów

I Regulamin

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (domany GmbH) za pośrednictwem strony internetowej https:// coliriskincare.de/< /a> zamknij. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie jakichkolwiek warunków, z których korzystałeś, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które są głównie ani komercyjna, ani nie może być przypisana działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach wykonywania samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Gdy tylko dany produkt zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej, składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy na przedmioty określone w opisie przedmiotu Warunki.

(3) Zawarcie umowy poprzez internetowy system koszyków odbywa się w następujący sposób:
Przeznaczony do zakupu towar umieszcza się w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym można w każdej chwili wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony „Zamówienie” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki , wszystkie dane zamówienia są następnie ponownie wyświetlane na wyświetlonej stronie przeglądu zamówienia.
Jeśli jako metodę płatności używasz systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort), zostaniesz przeniesiony do zamówienia przegląd w naszym sklepie internetowym lub zostaniesz najpierw przeniesiony na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem do strony przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym.
Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich informacji tutaj, aby je zmienić (również za pomocą funkcji „wstecz” na stronie przeglądarki internetowej) lub anulowania zakupu.
Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oświadczają Państwo w sposób prawnie wiążący przyjęcie oferty, przez co umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje zapytania dotyczące przygotowania oferty nie są dla Ciebie wiążące. Złożymy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mail), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Zamówienie jest realizowane i wszystkie informacje wymagane w związku z zawarciem umowy umowa jest przesyłana częściowo automatycznie pocztą elektroniczną. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który nam podałeś, jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie gwarantowany, aw szczególności, że nie jest blokowany przez filtry SPAM.

§ 3 prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.< /p>

§ 4 Gwarancja

(1) Istnieją ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towaru pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostarczeniu i poinformowanie nas i spedytora wszelkich reklamacji tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie ma to wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie znosi ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta (zasada uprzywilejowania).

(2) Miejsce wykonania za wszystkie usługi wynikające z istniejących z nami relacji biznesowych, a miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, jeśli nie jesteś konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia powództwa. Prawo do odwołania się do sądu w innym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

domany GmbH
Kaiserstr 68
60329 Frankfurt am Main
Niemcy
Telefon: 06926484075
E-mail:


Alternatywne metody rozstrzygania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr ( https://ec.europa.eu/odr).

2. Informacja o zawarciu umowy

Techniczne czynności zmierzające do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

3.2. Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo w przypadku umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. Jeśli poprosisz o ofertę poza systemem koszyka online, wszystkie dane umowy otrzymasz w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który możesz wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Kodeksy postępowania

4.1. Przesłaliśmy kupującemu kryteria jakościowe Händlerbund Management AG oraz Kodeks postępowania Ecommerce Europe Trustmark, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatsinstrumente.pdf ( https: //www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-quality kryteria.pdf) i https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/ (https://www.ecommercetrustmark .eu/kodeks-postepowania/)

5. Podstawowe cechy towaru lub usługi

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach i koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu zamawiania i dodatkowo ponosisz je, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.
< br>6,3. Musisz ponieść koszty przelewu (opłaty za przelew bankowy lub kurs wymiany) w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została dokonana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednio wyznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.5. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia płatnicze z tytułu zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. Jeśli jesteś konsumentem, zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na ciebie dopiero z chwilą wydania ci towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewymienionej przez zleceniobiorcę lub inną osobę odpowiedzialną za realizację przesyłki.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady opiera się na postanowieniu „Gwarancja” w naszych Ogólnych warunkach (Część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i informacje dla klientów zostały opracowane przez prawników Händlerbund, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje pewność prawną tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

9. Recenzje produktów

Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za całą zawartość naszej witryny, wszystkie przychodzące recenzje są sprawdzane przed publikacją. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia lub niepublikowania treści, które naruszają nasze dopuszczalne wytyczne dotyczące treści poniżej. 

 

Wytyczne dotyczące odpowiedniej treści w recenzjach produktów:

  1. Recenzje produktów muszą odnosić się do odpowiedniego artykułu na odpowiedniej stronie produktu.  < /li>
  2. Recenzje produktów nie mogą zawierać niezgodnych z prawem treści. Obejmuje to treści obraźliwe, zawierające groźby, napastliwe, dyskryminujące, zawierające przemoc i mające charakter jednoznacznie seksualny.
  3. Opinie o produktach nie mogą naruszać praw innych osób ani podmiotów — w tym prywatności, praw własności intelektualnej i ochrony danych. 
  4. Recenzje produktów nie mogą zawierać żadnych danych osobowych (np. numeru telefonu, adresu e-mail, adresu).
  5. Recenzje produktów nie mogą zawierać treści stworzonych w celach reklamowych lub innych celach komercyjnych. Obejmuje to również logo firmy, linki internetowe lub nazwy firm.
  6. Recenzje produktów mogą zawierać wyłącznie linki internetowe odnoszące się do innych produktów, które również należą do portfolio produktów do pielęgnacji skóry colibri – ale nie do zewnętrznych stron internetowych. 
  7. Każdy klient ma prawo przesłać tylko jedną recenzję każdego produktu. < / li>
  8. Przesyłając recenzję produktu według nazwy, należy podać ją zgodnie z prawdą. Nie może podszywać się pod żadną osobę ani podmiot. 
  9. Recenzje produktów mogą być przesyłane wyłącznie przez osoby prywatne. Przesyłanie w imieniu firmy jest niedozwolone. 

Staramy się jak najszybciej sprawdzać otrzymane recenzje produktów pod kątem zgodności z powyższymi wytycznymi, a następnie je publikować. W wyjątkowych przypadkach publikacja może zostać opóźniona ze względu na sezonowe fazy wysokiego wzrostu. Prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie!

 

10. 30-DNIOWA GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, dajemy Ci prawo do zwrotu towaru do nas w ciągu 30 dni. W tym okresie możesz testować produkty. Termin 30 dni rozpoczyna się w dniu, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, obejmiesz towary w posiadanie. O dotrzymaniu terminu decyduje terminowa wysyłka towaru. Będziesz musiał sam ponieść koszty zwrotu. 

Jak tylko otrzymamy zwrócony towar, niezwłocznie go sprawdzimy. Tutaj prosimy o cierpliwość. Produkty, które są puste lub zużyte w ponad ⅔, nie mogą zostać zwrócone. Ponadto z 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy można skorzystać tylko raz w przypadku produktu. Wyklucza się wielokrotne roszczenia gwarancyjne dotyczące identycznych produktów.

W zależności od wartości zwrotu mogą zostać naliczone dodatkowe koszty wysyłki. Ma to miejsce w przypadku, gdy minimalna wartość zamówienia (patrz płatność i wysyłka) dla dostawy bez kosztów wysyłki została podcięta o wartość zwrotu. Możliwe jest również, że gdy zakup ze zniżką zostanie zwrócony wraz ze zwrotem, rabaty mogą stać się nieważne lub niższe — na przykład, jeśli rabaty są powiązane z liczbą produktów w zamówieniu. < /p>

Dlatego po otrzymaniu Twojego zwrotu sprawdzimy, ile kosztowałoby zamówienie bez zwracanych produktów, a następnie zwrócimy Ci różnicę. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu metody płatności użytej w momencie zakupu. Kuponów nie można wypłacić — w takim przypadku wystawimy Ci nowy bon podarunkowy. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat żądania zwrotu i adresu zwrotnego, wyślij wiadomość e-mail do naszego działu obsługi klienta na adres kontakt@coliriskincare.de lub formularz kontaktowy (www.coliriskincare.de/), podając produkty, do których do zwrotu i numer zamówienia kontakt) do kontaktu. Prosimy o powstrzymanie się od niezamawianych zwrotów. 


ostatnia aktualizacja: 11.07.2022